Discover MakerZone

MATLAB and Simulink resources for Arduino, LEGO, and Raspberry Pi

Learn more

Discover what MATLAB® can do for your career.

Opportunities for recent engineering grads.

Apply Today

New to MATLAB?

Solution 190265

Submitted on 12 Jan 2013 by Khaled Hamed

Correct

84Size
Leading solution size is 83.
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

This solution is outdated. To rescore this solution, log in.

Test Suite

Test
Code Input and Output
1
Pass
 
%%
chars=char([32:126,161:255]);
bitmap=mean(double(imread('http://www.alfnie.com/software/monobitmap.bmp'))/255,3);
bitmap=reshape(bitmap,size(bitmap,1),[],numel(chars));
img=imread('cameraman.tif');
img=sqrt(double(img(ceil(.25:.25:end),ceil(.25:.25:end)))/256);
img=img(1:floor(size(img,1)/size(bitmap,1))*size(bitmap,1),1:floor(size(img,2)/size(bitmap,2))*size(bitmap,2));
str=gray2char(img,chars,bitmap)
assert(isequal(size(str),[39 73]));
[i,loc]=ismember(str,chars);
assert(all(all(i)));
img=permute(reshape(img,size(bitmap,1),size(img,1)/size(bitmap,1),size(bitmap,2),size(img,2)/size(bitmap,2)),[1,3,2,4]);
d=mean(mean(mean(abs(bitmap(:,:,loc)-img(:,:,:)).^2,3),2),1);
assert(d<=0.102);
str =
               _____
              ¬ØÊÊÊÊÊþ¿_
              ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ
              qÊÊÊÑÊÊÊÑÛÊÊg¿               ``
             _ÊÊÊþÎÛÊ ÑºÛÑÑÑæ©æ              `
          ggØØØØØÊÊÊÑÊgQ .»QÊÃÿQÑÑ®N             ``
         _ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ¨ÑÊÊQÿÑ`ËÊÊÊÊQþ___Q           ```
        _gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQÿQÊÊʯ ¶ÊÊÊQÊÑþ¯¯¯           ```
       gØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþÊÊÊÊѽ¡_ÛÛίÊÊÊ             ```
      QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÆÊþ`¯° ¡gʯ            ````
     _ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÊÊÊÊþ____gÊÑ             ````
     ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊp            `````
     ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊQÊ_ÊÊÊÃ      ²"       ``
      ¯ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÑþ      ·       ` ``
       ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊ ÊÊÊÊ_     ·        ``
       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯÑÊÊÊþ ¨ Êà              `
      gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ qÊÊÊ ¨ ¸Êþ     ·     `   ``
»»»,.   gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊM¨Ê ¨ qÑÑÊþ    ·     ``  ```
QQ©©². ¸ qÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯ qÊ# Ê ¨ ³²:ÑÊp        ``    `
QQ¿¿¿QQQÑQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ »»gÊþ»Ê » . .,ÊÊp¿¿qp¿ ___`     ¸_QpgQ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑÑÊÛÑÊÑ_FÜQQQQ¡ÊÊþÊÑþQØÊÊÊËg¿_ _gpÑÑQÊÊQÑ
©·^¸¸`²²QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ```qÊÎqÊý°qp¸®ÑÜ©ÑÊÊÊÜÎÑÑÑÑÑÑÊÑÑ©©ÑÑÑÑQÊÊÊÊÊ
^»»»»²`qÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯ```ÊÑþÿ.Ê Î¯`½````ÛÊþ```````````````````````
·``````ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ::.qÊQg »¶ »»»»»»·»»ÑÊþ»»»QQQQQQQQQ©©©©©©©©QQ
`»»»»»©ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʲ```ÊÊÊ°»»¶ »²;»»QÑ¿`QÊÊpÑλÑÑÑÑÑÑÑÑÑÜÑÑ©Ü©ÑÑ©
````````¯ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÜ```QÊMʸ¸¸Î »`````;`^¸¯ÊÊ``»`»`²»»¨»``²²²^Ñ©ÜÎ
»`````»»``ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ.` `Qѳ·`·`·```````»»»`½¯Ê_```»`²»²»©QQÎQ©©©©ÎQ
»``.`».:` ÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ»»`_ÊÃÊ`»»»»;»j²²`¸```^»»ÑÊþ»^©©©»»»ùÎQù»QùQ¿QQ
»^ÜÎ``````ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQQQqÊMÑÑÎÎÎQ¿»»¸:`:`»»`»``ÑÊþ```²Ñ»»©^½»»¨²ÎÎÑÑ
²»`»»²»»`½ÊÊÊÑÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÑ»»½©ÑÊ#½©û»»`»©»»`» ``»:·;`»ÊʽÜλÎù©»²»`ÎQ©Q»ÑQ
½»Q»Q»½»»ÑÊÊÊÑÊÊÜÊÊÊÊÊÑÑ`»»»½Ê ¯»»»»»»;;½»½½²÷²½`»:»»»Q »÷»½½½½»½½ù©»½½½»
```»:»».»QÊÊÊÊÊÊ:¶ÊÊÊÊÊÑ»»²:qÑ »`¨»³»»;`»»¨»î^;:»»©©½©Ñ@`ܩΩÜÑ©ÜÑ©©©©`iQ
¨»»³»`¡»ùqÊÊÑÊÊÑ·qÑÊÊÊÊþ»;ù©Ê ·Ñ©½©»;`»î©`»^`»»»»;»»Q²©Ñþ·û»ÎÜ©»ÑÑѩQ»
©Î©Î»«»©`QÊÊÊÑÊQ»ÑÊÊÑÑÊʽ»¿qÊ `»»;»»»²»©ÎѲ²ÑÑ«¡,¸«»»^½ÎÑ¿²Qÿ»«¸¿Q©½©QÑ©«
2
Pass
 
%%
chars=char([32:126,161:255]);
bitmap=mean(double(imread('http://www.alfnie.com/software/monobitmap.bmp'))/255,3);
bitmap=reshape(bitmap,size(bitmap,1),[],numel(chars));
img=load('clown.mat');
img=mean(ind2rgb(img.X,img.map),3);
img=double(img(ceil(.25:.25:end),ceil(.25:.25:end))).^.25;
img=img(1:floor(size(img,1)/size(bitmap,1))*size(bitmap,1),1:floor(size(img,2)/size(bitmap,2))*size(bitmap,2));
str=gray2char(img,chars,bitmap)
assert(isequal(size(str),[30 91]));
[i,loc]=ismember(str,chars);
assert(all(all(i)));
img=permute(reshape(img,size(bitmap,1),size(img,1)/size(bitmap,1),size(bitmap,2),size(img,2)/size(bitmap,2)),[1,3,2,4]);
d=mean(mean(mean(abs(bitmap(:,:,loc)-img(:,:,:)).^2,3),2),1);
assert(d<=0.172);
str =
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
               `«    »9ª¨       ¯"²²QQ__````.`   ·` · `   ``
          `    `·   «¨            ¯ÛÃÑqq»·     .·
               »   `               ¯ÑQ´·   `
        ¿.`__«    :*   `         _¸_       »».    .`` ·
        ´¯¯Î¨¨¨»:. !`  :´         ¸ÑQÑÿþ    ```³¼ »   ´`;````` ```
»·          ¸¨´Q_.   ³²     ..¸»·  ´7ÑÊËÑÑ   .. `` `«·` `  ·   `·.
Ñ»          ΩØÊÊÜ:  Ñ     _¸.. ´ _QÑû    ¸    `»``¸¸`:·· `   ·
þ»`¸      .`   ²«».æ²  i¯ ¸¡»©»»»«``:·¸;¯ .ýÂÑÊ    .`  ·«».`¨`»»¨`.`  `  `
j©Ñ              ¸Î Q©ÑÑQ©²  .··^°¯¯¯¯®®¿¿¸ ` .»¸«»¸»½``.·»»»`· · ``  ·
©¨: ·      ·      ¡Ñ «ÑÑÑÑܯ`   ,»«ùq¿¿»^,¯¨»``¨QQQjÑ©ÑÜ»`²»``«©»»«:·`` ``»
Qÿ" ·      »     ¸QÑ»Q»Üî··`  ¬«»»³   ,MÊQþQÿ»»`;©ÑÑQQQÑQ©Q©ù»3½Ñ®´¨`` · ·
ÊÎ2`       ·²    ¸«qÊQ©©»`        ¡,ÆÑÊþHþêQØQQ©ÑÑÊ©ÑÑ©»2Q©QQ2«»»``` ``
þgQþ»`` ·;.    ´   `QQÆÊQÎ`·         ³©ÑÛÊÎQÊÆQÑqQQÑÑÊÑÑÑÎÎQQ©©ÑgQ©»»:``` ``
®®Êp_ÑQ_Qý©©`¸ ```¨·;. ¸«QØÊÊÑÊþ_          ÛÊØÑÑÊÊÑ©¯¯ÎÑÑÑÑÑÑÎÎQQ©QËÊØÑÿ,±``¨¸¸.
ÊÊpÊÊQÊÿѯ```.·`:.·```»»`©ÑÑÊÑÑÑÊÊp¿¸        ¸¸·_Q»QgQ®½»»´^^²»¨²©ÊÊÊÊÊÊÊQ®Ñ©`»·`,;^
ÊØÊÊÊÊÊÛ::·   ·»«:;»«:»»ÑÑÑÑÑÊÊÊÑÊQQ_      `¨ÜѩܯÜ©«»2`````¸¯ÛÑÊÊØËqʽ©»,»«:»»
ÊÊÑÊÊÊÑ````   :»»»»QQ©©QQQQÑÑÑÊÑÑ©ÑÑÑ®¿   ¸¿«g®¿gQQ¿ggpggQQ¿¿_¸¸²·´:¸²ÑÆÊÊÊþ¯`»î²»·»»½
ÊÊÑÊÊÊ«»``   .»i»»»îÑ©©QQQ©ÑÑQÊÑÑþ©©:` ³©» «Q»^²¨¨´¯¯°¯¯¯Û¯ÛÛÊÑÑÑÊÆgp_»©ÑQÊÊÊQ©©Ü³`,«·``«
ÊÊÊÊÊÊþ«::»»:»»»»»úù©©ÑQÑÑÑÊÊQÑÑÊÑÑþÊ©»  ``        `¸·`;©©ÑÑÊÑÊÊgpQØÊþþ®©»»`©Q`»`¨
ÊÊÊÊÊÊþQ»»»«»»QÑÑ©ÑQQQQÑÊÊÊÑÊØÑÑÊQÑÊþþQ`         ·`«²»»QQ©QÑ©QQÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÿQÑQQ©QQ»¸
ÊÊÊÊÊÊÊþÿ©ÑQ©©ÑQQQÑÑÊÿÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑp_        ``»»ùQQ©ÑÑÑQÊQÊÆÊÊÊÊÊÊÊÿÑÑQ©ÎQÑÎÎÑ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊQþÑ©ÑQÑÊÑÑÑØÊÊØÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑѯØÑþ¿¸    ` .:`i«©½QÑQ©©ÑÊQÑÑÊÊÊÑÊÊÊÊØÊÑÑÜQQÑ»©©Ü
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþQÿÑÑÊÊÑÑÊÊÑÑÊÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþQ ¯ÛÑQ¿¸ `»;»»©QQQQ©ÑÑÑÊÑÑQQ®ÆÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑ©©Ñ©QQ©
ÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ    ´¨ÑÑÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÑÑ«;¸ ¯ÛÑQp_Q©QQQQQQQQÊÑÑÊÊØÑÊØÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊMÑQøÑQQQQ
ÆÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊþ     ¨ÎÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑΩ»»». ¯ÊÑQpÿÑËÊQÑÊÊÊÑÊÊþÑÊÊQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQþÑQÊÛÑ
ÆÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑp ¸¨»,¸  ¨Î©ÑÑÑØÑÑÑÑÑÑ©QQQ»;ù3»: :¯ÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÑÑÊ®ÑÊÊÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊQQÑ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ ²»``²Ñ©QQQ¿Q_jQÑÑÑ©QQÑQQ®ggQ®QQ;`·`²QÑÊÊÊÊÊÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÊQÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÑÊÊÊÊ ·`:»»«QÎÑÑÑÑÑÑÑÊØÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑÿ¿`.ÎÑÑÊÊÊÊÑÑÑ©ÑÑÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   `^Ñ©©QQÊÑÑÑÊÊÑÑÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÑÊÑþ ·ÑÑQÊÊÊÑ©½©ÑQÑÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ