Discover MakerZone

MATLAB and Simulink resources for Arduino, LEGO, and Raspberry Pi

Learn more

Discover what MATLAB® can do for your career.

Opportunities for recent engineering grads.

Apply Today

Solution 198682

Submitted on 30 Jan 2013 by @bmtran

Correct

101Size
Leading solution size is 83.
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

This solution is outdated. To rescore this solution, log in.

Test Suite

Test
Code Input and Output
1
Pass
 
%%
chars=char([32:126,161:255]);
bitmap=mean(double(imread('http://www.alfnie.com/software/monobitmap.bmp'))/255,3);
bitmap=reshape(bitmap,size(bitmap,1),[],numel(chars));
img=imread('cameraman.tif');
img=sqrt(double(img(ceil(.25:.25:end),ceil(.25:.25:end)))/256);
img=img(1:floor(size(img,1)/size(bitmap,1))*size(bitmap,1),1:floor(size(img,2)/size(bitmap,2))*size(bitmap,2));
str=gray2char(img,chars,bitmap)
assert(isequal(size(str),[39 73]));
[i,loc]=ismember(str,chars);
assert(all(all(i)));
img=permute(reshape(img,size(bitmap,1),size(img,1)/size(bitmap,1),size(bitmap,2),size(img,2)/size(bitmap,2)),[1,3,2,4]);
d=mean(mean(mean(abs(bitmap(:,:,loc)-img(:,:,:)).^2,3),2),1);
assert(d<=0.102);
str =
               _____
              ¬ØÊÊÊÊÊþ¿_
              ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ
              qÊÊÊÑÊÊÊÑÛÊÊg¿               ``
             _ÊÊÊþÎÛÊ ÑºÛÑÑÑæ©æ              `
          ggØØØØØÊÊÊÑÊgQ .»QÊÃÿQÑÑ®N             ``
         _ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ¨ÑÊÊQÿÑ`ËÊÊÊÊQþ___Q           ```
        _gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQÿQÊÊʯ ¶ÊÊÊQÊÑþ¯¯¯           ```
       gØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþÊÊÊÊѽ¡_ÛÛίÊÊÊ             ```
      QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÆÊþ`¯° ¡gʯ            ````
     _ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÊÊÊÊþ____gÊÑ             ````
     ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊp            `````
     ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊQÊ_ÊÊÊÃ      ²"       ``
      ¯ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÑþ      ·       ` ``
       ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊ ÊÊÊÊ_     ·        ``
       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯÑÊÊÊþ ¨ Êà              `
      gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ qÊÊÊ ¨ ¸Êþ     ·     `   ``
»»»,.   gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊM¨Ê ¨ qÑÑÊþ    ·     ``  ```
QQ©©². ¸ qÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯ qÊ# Ê ¨ ³²:ÑÊp        ``    `
QQ¿¿¿QQQÑQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ »»gÊþ»Ê » . .,ÊÊp¿¿qp¿ ___`     ¸_QpgQ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑÑÊÛÑÊÑ_FÜQQQQ¡ÊÊþÊÑþQØÊÊÊËg¿_ _gpÑÑQÊÊQÑ
©·^¸¸`²²QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ```qÊÎqÊý°qp¸®ÑÜ©ÑÊÊÊÜÎÑÑÑÑÑÑÊÑÑ©©ÑÑÑÑQÊÊÊÊÊ
^»»»»²`qÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯ```ÊÑþÿ.Ê Î¯`½````ÛÊþ```````````````````````
·``````ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ::.qÊQg »¶ »»»»»»·»»ÑÊþ»»»QQQQQQQQQ©©©©©©©©QQ
`»»»»»©ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʲ```ÊÊÊ°»»¶ »²;»»QÑ¿`QÊÊpÑλÑÑÑÑÑÑÑÑÑÜÑÑ©Ü©ÑÑ©
````````¯ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÜ```QÊMʸ¸¸Î »`````;`^¸¯ÊÊ``»`»`²»»¨»``²²²^Ñ©ÜÎ
»`````»»``ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ.` `Qѳ·`·`·```````»»»`½¯Ê_```»`²»²»©QQÎQ©©©©ÎQ
»``.`».:` ÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ»»`_ÊÃÊ`»»»»;»j²²`¸```^»»ÑÊþ»^©©©»»»ùÎQù»QùQ¿QQ
»^ÜÎ``````ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQQQqÊMÑÑÎÎÎQ¿»»¸:`:`»»`»``ÑÊþ```²Ñ»»©^½»»¨²ÎÎÑÑ
²»`»»²»»`½ÊÊÊÑÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÑ»»½©ÑÊ#½©û»»`»©»»`» ``»:·;`»ÊʽÜλÎù©»²»`ÎQ©Q»ÑQ
½»Q»Q»½»»ÑÊÊÊÑÊÊÜÊÊÊÊÊÑÑ`»»»½Ê ¯»»»»»»;;½»½½²÷²½`»:»»»Q »÷»½½½½»½½ù©»½½½»
```»:»».»QÊÊÊÊÊÊ:¶ÊÊÊÊÊÑ»»²:qÑ »`¨»³»»;`»»¨»î^;:»»©©½©Ñ@`ܩΩÜÑ©ÜÑ©©©©`iQ
¨»»³»`¡»ùqÊÊÑÊÊÑ·qÑÊÊÊÊþ»;ù©Ê ·Ñ©½©»;`»î©`»^`»»»»;»»Q²©Ñþ·û»ÎÜ©»ÑÑѩQ»
©Î©Î»«»©`QÊÊÊÑÊQ»ÑÊÊÑÑÊʽ»¿qÊ `»»;»»»²»©ÎѲ²ÑÑ«¡,¸«»»^½ÎÑ¿²Qÿ»«¸¿Q©½©QÑ©«
2
Pass
 
%%
chars=char([32:126,161:255]);
bitmap=mean(double(imread('http://www.alfnie.com/software/monobitmap.bmp'))/255,3);
bitmap=reshape(bitmap,size(bitmap,1),[],numel(chars));
img=load('clown.mat');
img=mean(ind2rgb(img.X,img.map),3);
img=double(img(ceil(.25:.25:end),ceil(.25:.25:end))).^.25;
img=img(1:floor(size(img,1)/size(bitmap,1))*size(bitmap,1),1:floor(size(img,2)/size(bitmap,2))*size(bitmap,2));
str=gray2char(img,chars,bitmap)
assert(isequal(size(str),[30 91]));
[i,loc]=ismember(str,chars);
assert(all(all(i)));
img=permute(reshape(img,size(bitmap,1),size(img,1)/size(bitmap,1),size(bitmap,2),size(img,2)/size(bitmap,2)),[1,3,2,4]);
d=mean(mean(mean(abs(bitmap(:,:,loc)-img(:,:,:)).^2,3),2),1);
assert(d<=0.172);
str =
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
               `«    »9ª¨       ¯"²²QQ__````.`   ·` · `   ``
          `    `·   «¨            ¯ÛÃÑqq»·     .·
               »   `               ¯ÑQ´·   `
        ¿.`__«    :*   `         _¸_       »».    .`` ·
        ´¯¯Î¨¨¨»:. !`  :´         ¸ÑQÑÿþ    ```³¼ »   ´`;````` ```
»·          ¸¨´Q_.   ³²     ..¸»·  ´7ÑÊËÑÑ   .. `` `«·` `  ·   `·.
Ñ»          ΩØÊÊÜ:  Ñ     _¸.. ´ _QÑû    ¸    `»``¸¸`:·· `   ·
þ»`¸      .`   ²«».æ²  i¯ ¸¡»©»»»«``:·¸;¯ .ýÂÑÊ    .`  ·«».`¨`»»¨`.`  `  `
j©Ñ              ¸Î Q©ÑÑQ©²  .··^°¯¯¯¯®®¿¿¸ ` .»¸«»¸»½``.·»»»`· · ``  ·
©¨: ·      ·      ¡Ñ «ÑÑÑÑܯ`   ,»«ùq¿¿»^,¯¨»``¨QQQjÑ©ÑÜ»`²»``«©»»«:·`` ``»
Qÿ" ·      »     ¸QÑ»Q»Üî··`  ¬«»»³   ,MÊQþQÿ»»`;©ÑÑQQQÑQ©Q©ù»3½Ñ®´¨`` · ·
ÊÎ2`       ·²    ¸«qÊQ©©»`        ¡,ÆÑÊþHþêQØQQ©ÑÑÊ©ÑÑ©»2Q©QQ2«»»``` ``
þgQþ»`` ·;.    ´   `QQÆÊQÎ`·         ³©ÑÛÊÎQÊÆQÑqQQÑÑÊÑÑÑÎÎQQ©©ÑgQ©»»:``` ``
®®Êp_ÑQ_Qý©©`¸ ```¨·;. ¸«QØÊÊÑÊþ_          ÛÊØÑÑÊÊÑ©¯¯ÎÑÑÑÑÑÑÎÎQQ©QËÊØÑÿ,±``¨¸¸.
ÊÊpÊÊQÊÿѯ```.·`:.·```»»`©ÑÑÊÑÑÑÊÊp¿¸        ¸¸·_Q»QgQ®½»»´^^²»¨²©ÊÊÊÊÊÊÊQ®Ñ©`»·`,;^
ÊØÊÊÊÊÊÛ::·   ·»«:;»«:»»ÑÑÑÑÑÊÊÊÑÊQQ_      `¨ÜѩܯÜ©«»2`````¸¯ÛÑÊÊØËqʽ©»,»«:»»
ÊÊÑÊÊÊÑ````   :»»»»QQ©©QQQQÑÑÑÊÑÑ©ÑÑÑ®¿   ¸¿«g®¿gQQ¿ggpggQQ¿¿_¸¸²·´:¸²ÑÆÊÊÊþ¯`»î²»·»»½
ÊÊÑÊÊÊ«»``   .»i»»»îÑ©©QQQ©ÑÑQÊÑÑþ©©:` ³©» «Q»^²¨¨´¯¯°¯¯¯Û¯ÛÛÊÑÑÑÊÆgp_»©ÑQÊÊÊQ©©Ü³`,«·``«
ÊÊÊÊÊÊþ«::»»:»»»»»úù©©ÑQÑÑÑÊÊQÑÑÊÑÑþÊ©»  ``        `¸·`;©©ÑÑÊÑÊÊgpQØÊþþ®©»»`©Q`»`¨
ÊÊÊÊÊÊþQ»»»«»»QÑÑ©ÑQQQQÑÊÊÊÑÊØÑÑÊQÑÊþþQ`         ·`«²»»QQ©QÑ©QQÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÿQÑQQ©QQ»¸
ÊÊÊÊÊÊÊþÿ©ÑQ©©ÑQQQÑÑÊÿÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑp_        ``»»ùQQ©ÑÑÑQÊQÊÆÊÊÊÊÊÊÊÿÑÑQ©ÎQÑÎÎÑ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊQþÑ©ÑQÑÊÑÑÑØÊÊØÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑѯØÑþ¿¸    ` .:`i«©½QÑQ©©ÑÊQÑÑÊÊÊÑÊÊÊÊØÊÑÑÜQQÑ»©©Ü
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþQÿÑÑÊÊÑÑÊÊÑÑÊÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþQ ¯ÛÑQ¿¸ `»;»»©QQQQ©ÑÑÑÊÑÑQQ®ÆÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑ©©Ñ©QQ©
ÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ    ´¨ÑÑÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÑÑ«;¸ ¯ÛÑQp_Q©QQQQQQQQÊÑÑÊÊØÑÊØÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊMÑQøÑQQQQ
ÆÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊþ     ¨ÎÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑΩ»»». ¯ÊÑQpÿÑËÊQÑÊÊÊÑÊÊþÑÊÊQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQþÑQÊÛÑ
ÆÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑp ¸¨»,¸  ¨Î©ÑÑÑØÑÑÑÑÑÑ©QQQ»;ù3»: :¯ÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÑÑÊ®ÑÊÊÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊQQÑ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ ²»``²Ñ©QQQ¿Q_jQÑÑÑ©QQÑQQ®ggQ®QQ;`·`²QÑÊÊÊÊÊÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÊQÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÑÊÊÊÊ ·`:»»«QÎÑÑÑÑÑÑÑÊØÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑÿ¿`.ÎÑÑÊÊÊÊÑÑÑ©ÑÑÊÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   `^Ñ©©QQÊÑÑÑÊÊÑÑÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÑÊÑþ ·ÑÑQÊÊÊÑ©½©ÑQÑÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ