No BSD License  

Highlights from
DTMF Encoder/Decoder with GUI using FFT,goertzel,Filter Banks

image thumbnail

DTMF Encoder/Decoder with GUI using FFT,goertzel,Filter Banks

by

 

A phone-like DTMF Encoding/Decoding tool

[num10decode]=sliceanddecode(num10signal),
function [num10decode]=sliceanddecode(num10signal),
%  Sliceanddecode: Slice the 10 DIGIT signal to subsignal and decode them.
%  [num10decode]=sliceanddecode(num10signal)
%  If k~={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,'*','#'} then ,
%  
%    
%    Input :
%    num10signal : to shma gia 10 Digit to ena meta to allo.
%    
%

%    Output:
%    num10decode : Ena dianusma (string) to opoio periexei toys
%    xarakthres gia ka8e digit.
%  end
%  Copyright 2005 (R)
%  Author : Zouzias Anastasios
%  Email : zouzias@ceid.upatras.gr
%  $Date: 2005/08/31 18:03:00 $
num10decode=[];if ~exist('filt1') || ~exist('filt2') || ~exist('filt3') || ~exist('filt4') || ~exist('filt5') || ~exist('filt6') || ~exist('filt7') ,
  load filter_bank.mat
end

for i=1:1:10,

  signal=num10signal( ((i-1)*408+1):1:(i*408));

  N=size(signal);
  rmain=2048*2;
  rmarg=1024*2;
  n=1:rmain;

  pad=['1' '2' '3' ; '4' '5' '6' ; '7' '8' '9'; '*' '0' '#'];  %============================================
  %============================================


  % Loads the bank from disk...

 


  %============================================
  %============================================
  %   Pass the signal from The FILTER BANK.
  %============================================
  %============================================

  yfilt1=conv(filt1.tf.num,signal);
  yfilt2=conv(filt2.tf.num,signal);
  yfilt3=conv(filt3.tf.num,signal);
  yfilt4=conv(filt4.tf.num,signal);
  yfilt5=conv(filt5.tf.num,signal);
  yfilt6=conv(filt6.tf.num,signal);
  yfilt7=conv(filt7.tf.num,signal);


  %================================================================
  %================================================================
  %   Find the energy from every output and find the max
  %================================================================
  %================================================================

  energy=[norm(yfilt1) norm(yfilt2) norm(yfilt3) norm(yfilt4) norm(yfilt5) norm(yfilt6) norm(yfilt7)]';

  position=[find(energy==max(energy(1:4))) find(energy==max(energy(5:7)))-4]';


  digit=pad(position(1,1),position(2,1));

  num10decode(i,1)=digit;
end


num10decode=char(num10decode);

Contact us