image thumbnail

MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x: poradnik uzytkownika

by

 

22 Aug 2002 (Updated )

Companion Software

mechplot.m
% 'mechplot.m'   wywolywane z M-pliku  mech_gui.m
%-----------------------------------------------------------------
% Copyright 1998, by Bogumila and Zbigniew Mrozek, Krakow. For use
% with the book "MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x, poradnik uzytkownika"
% (PLJ Warszawa, 1998, ISBN 83-7101-376-0).
%-----------------------------------------------------------------
% see page 196, chapter 8.5.5 of the book,
%
% oblicza przebieg czasowy ukladu mechanicznego
% masa  m zawieszona na spr/e/zynie
% tlumienie   beta   jako zmienna globalna
% suwak (interfejs GUI) sluzy do ustawiania tlumienia
global beta t2    % NIE oddzielac przecinkiem !!!

x0= [1.5 0];      % wartosci dla t=0
%    rozwiazywanie ukladu rownan: Runge-Kutta lub Rosenbrock
 [t,x] = ode23 ('mech_ode', [t0, t2] , x0); %Runge-Kutta
% [t,x] = ode23s('mech_ode', [t0, t2], x0); % Rosenbrock
subplot(2,1,1)
plot(t,x), title('Rownanie d^2x/dt^2 +\beta*dx/dt +x =0 ')
text(0,x0(1),' x'),
xx=get(gca,'xlim'); yy=get(gca,'ylim');text(xx(2),yy(1),' time')
text(0,x0(2),' dx/dt')

subplot(2,1,2)
plot(x(:,1),x(:,2))
xlabel('Wykres fazowy: dx/dt jako funkcja x'),ylabel('dx/dt')

Contact us