No BSD License  

Highlights from
Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB, 3rd Edition

image thumbnail

Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB, 3rd Edition

by

 

14 Oct 2002 (Updated )

Companion Software (amamhlib)

amamhlib.zip
chap1/finance.m
chap1/inputv.m
chap1/savespnd.m
chap10/assemble.m
chap10/beamanim.m
chap10/cbfreq.m
chap10/cbfrqfdm.m
chap10/cbfrqfem.m
chap10/cbfrqnwm.m
chap10/colbuc.m
chap10/crossdat.m
chap10/cubrange.m
chap10/drawtrus.m
chap10/eigc.m
chap10/eigenrec.m
chap10/eigsym.m
chap10/eigverr.m
chap10/eilt.m
chap10/elipfreq.m
chap10/elmstf.m
chap10/examplmo.m
chap10/findieig.m
chap10/frqsimpl.m
chap10/frud.m
chap10/funceta.m
chap10/funcxi.m
chap10/inputv.m
chap10/lintrp.m
chap10/modeshap.m
chap10/plotmode.m
chap10/plotsave.m
chap10/prnstres.m
chap10/runspleig.m
chap10/splined.m
chap10/splinesym.m
chap10/trapsum.m
chap10/trifacsm.m
chap10/trusvibs.m
chap11/bmvardep.m
chap11/extload.m
chap11/lintrp.m
chap11/oneovrei.m
chap11/sngf.m
chap11/trapsum.m
chap11/vdb.m
chap12/CARTSTRS.M
chap12/CAUCHINT.M
chap12/CAUCHTST.M
chap12/CRC2CRC.M
chap12/cubrange.m
chap12/ECENTRIC.M
chap12/ELIPCYL.M
chap12/elipcylg.m
chap12/ELIPDISK.M
chap12/ELIPDPLT.M
chap12/ELIPHOLE.M
chap12/elipholeg.m
chap12/ELIPINVR.M
chap12/ELPMAXST.M
chap12/elpmaxstg.m
chap12/gcquad.m
chap12/gra.m
chap12/gridview.m
chap12/LAPCRCL.M
chap12/LINFRAC.M
chap12/lintrp.m
chap12/MAPSQR.M
chap12/MBVTEST.M
chap12/PLATECRC.M
chap12/POLFLIP.M
chap12/RATCOF.M
chap12/REC2POLR.M
chap12/RUNPLATE.M
chap12/runplateg.m
chap12/RUNTORS.M
chap12/splined.m
chap12/SQRTSURF.M
chap12/SQUARAT.M
chap12/STRFUN.M
chap12/SWCSQ10.M
chap12/SWCSQMAP.M
chap12/TORSTRES.M
chap13/brachist.m
chap13/brfaltim.m
chap13/cabldefl.m
chap13/cablsolv.m
chap13/chbpts.m
chap13/cornrpts.m
chap13/cylclose.m
chap13/cylfigs.m
chap13/cylfigsg.m
chap13/cylpoint.m
chap13/cylpts.m
chap13/dcyl2cyl.m
chap13/endfl.m
chap13/fltim.m
chap13/frusdist.m
chap13/gcquad.m
chap13/missdis.m
chap13/nelmed.m
chap13/ortbasis.m
chap13/plot2cyls.m
chap13/projcteq.m
chap13/rads.m
chap13/runtraj.m
chap13/splined.m
chap13/srf2srf.m
chap13/surf2surf.m
chap13/surfmany.m
chap13/traject.m
chap13/vibfit.m
chap13/vibfun.m
chap2/animate.m
chap2/animpen.m
chap2/aspiral.m
chap2/crvprp3d.m
chap2/crvprpsp.m
chap2/cubrange.m
chap2/elipsoid.m
chap2/frus.m
chap2/inputv.m
chap2/pendulum.m
chap2/polyplot.m
chap2/rgdbodmo.m
chap2/rotatran.m
chap2/smdplot.m
chap2/smdsolve.m
chap2/splined.m
chap2/splinerr.m
chap2/squarmap.m
chap2/squarrun.m
chap2/srfex.m
chap2/stringfix.m
chap2/stringtrace.m
chap2/strngrun.m
chap2/strngwav.m
chap2/strwave.m
chap2/surfmany.m
chap3/fhrmck.m
chap3/makratsq.m
chap3/matmultf.m
chap3/matmults.m
chap3/mattimer.m
chap3/mbvprun.m
chap3/membran.m
chap3/ratcof.m
chap3/raterp.m
chap3/recmemfr.m
chap3/sqmp.m
chap3/strdyneq.m
chap3/threemass.m
chap4/curv2d.m
chap4/curvprop.m
chap4/findifco.m
chap4/finitdif.m
chap4/lintrp.m
chap4/matlbdat.m
chap4/sinetrp.m
chap4/spcrv2d.m
chap4/splincof.m
chap4/splineg.m
chap4/spterp.m
chap4/spterpn.m
chap5/anglefun.m
chap5/aprop.m
chap5/areaprog.m
chap5/crosmat.m
chap5/cubrange.m
chap5/curve2d.m
chap5/fshift.m
chap5/gcquad.m
chap5/makcrcsq.m
chap5/polhdplt.m
chap5/polhdrun.m
chap5/polhedrn.m
chap5/polyxy.m
chap5/proptet.m
chap5/pyramid.m
chap5/quadgsqrt.m
chap5/quadit3d.m
chap5/quadlsqrt.m
chap5/quadtest.m
chap5/ropedraw.m
chap5/ropesymu.m
chap5/rotasurf.m
chap5/scatripl.m
chap5/simpson.m
chap5/splined.m
chap5/sqrtquadtest.m
chap5/sqtquadt.m
chap5/srfv.m
chap5/tensprod.m
chap5/triplint.m
chap5/twistprop.m
chap5/twistrope.m
chap5/volrev.m
chap5/volrevol.m
chap6/fouaprox.m
chap6/fouseris.m
chap6/hsmck.m
chap6/imptp.m
chap6/inputv.m
chap6/jnft.m
chap6/lintrp.m
chap6/plotjrun.m
chap6/runimpv.m
chap6/shkbftss.m
chap7/cablemk.m
chap7/cablinea.m
chap7/cablineag.m
chap7/canimate.m
chap7/deislner.m
chap7/mckde2i.m
chap7/mckde4i.m
chap7/plterror.m
chap7/strdynrk.m
chap7/threemass.m
chap7/udfrevib.m
chap8/cablenl.m
chap8/chaindata.m
chap8/cubrange.m
chap8/equamo.m
chap8/inputv.m
chap8/mom.m
chap8/pinvert.m
chap8/plotmotn.m
chap8/projcteq.m
chap8/prun.m
chap8/rkdestab.m
chap8/sprnchan.m
chap8/topde.m
chap8/toprun.m
chap8/traject.m
chap9/animate.m
chap9/beamanim.m
chap9/beamresp.m
chap9/bemimpac.m
chap9/bemimpacg.m
chap9/besjroot.m
chap9/besjtabl.m
chap9/besjtablold.m
chap9/cantbfrq.m
chap9/datafunc.m
chap9/examplecwave.m
chap9/examplerwave.m
chap9/forcmove.m
chap9/foubesco.m
chap9/ftsincof.m
chap9/gcquad.m
chap9/gra.m
chap9/heatcyln.m
chap9/heatcylng.m
chap9/initdefl.m
chap9/inputv.m
chap9/laplarec.m
chap9/laplarecg.m
chap9/laprecold.m
chap9/lintrp.m
chap9/membanim.m
chap9/membwave.m
chap9/membwaveg.m
chap9/memcirwv.m
chap9/memrecwv.m
chap9/ndbemrsp.m
chap9/ninesurfs.m
chap9/pilevibs.m
chap9/pilevibsg.m
chap9/pvibs.m
chap9/recseris.m
chap9/recstrs.m
chap9/rectmodes.m
chap9/rector.m
chap9/rectorg.m
chap9/shakestr.m
chap9/sincof.m
chap9/slabheat.m
chap9/slabheatg.m
chap9/smotion.m
chap9/stringft.m
chap9/strvib.m
chap9/sumser.m
chap9/tempdif.m
chap9/tempinit.m
chap9/tempstdy.m
chap9/tempsum.m
chap9/ulinbc.m
chap9/ustring.m
readme.txt

Contact us