Code covered by the BSD License  

Highlights from
Object oriented programming examples

image thumbnail

Object oriented programming examples

by

 

06 Dec 2010 (Updated )

examples from book: MATLAB and Simulink, 3e: User's Guide) by Bogumila and Zbigniew Mrozek

Auto.m
% Auto.m -- konstruktor klas, uywany przez m5
%-----------------------------------------------------------------
% Ponisze programy s przeznaczone do wykorzystania z ksik
% MATLAB i Simulink. Poradnik uytkownika. Wydanie III
% Autorzy: Bogumia Mrozek, Zbigniew Mrozek
% Helion, 2010 ISBN: 978-83-246-2564-2
%-----------------------------------------------------------------
%% m572 Definiowanie klasy Auto
%----------------------------------
classdef Auto
  %file Auto.m
  properties           % atrybuty publiczne
    model
    zuzyciePaliwa100km
  end
  properties (GetAccess=private)
    rezerwaPaliwa   % atrybut prywatny, niedostpny poza klas
  end
  
  methods
    function a=Auto(Model,Zuzycie100km,Paliwo)
      % konstruktor dla klasy obiektw 'Auto'
      % przykad wywoania (call as):
      % Renault=Auto('Clio 1400 Economique',3.8,50);
      if nargin == 0 % nic nie robi
      elseif isa(Model,'Auto')
        a=Model; % utworzenie duplikatu obiektu
      else % przypisuje zadane wartoci polom obiektu
        a.model=Model;
        a.zuzyciePaliwa100km=Zuzycie100km;
        a.rezerwaPaliwa=Paliwo;
      end
    end
    %
    function pojazd=trasa(pojazd,odleglosc)
      % metoda 'trasa' dla obiektw nalecych do klasy 'Auto'
      % podaje ilo rezerwy paliwa po przejechaniu trasy
      % lub komunikat o koniecznoci zatankowania na trasie
      % funkcja trasa ma dostp do struktury z atrybutami obiektu
      % czyli do pl: zuzyciePaliwa100km, rezerwaPaliwa
      z=pojazd.zuzyciePaliwa100km;
      paliwo=odleglosc/100*z;
      rezerwa=pojazd.rezerwaPaliwa - paliwo;
      if rezerwa > 0
        pojazd.rezerwaPaliwa=rezerwa;
        display([pojazd.model,' dojechal, pozostalo paliwo /destination reached, not used fuel is/ ', ...
          num2str(pojazd.rezerwaPaliwa),' litrow '])
      else
        przejechal=pojazd.rezerwaPaliwa/...
          pojazd.zuzyciePaliwa100km*100;
        zabraklo=ceil(odleglosc-przejechal);
        pojazd.rezerwaPaliwa=0;
        display(['dotankuj ',pojazd.model,' - zabraknie paliwa na przejechanie /needed extra fuel for/ ', ...
          num2str(zabraklo),' km'])
      end %if
    end % function
    %% 5.7.4 get, set
    function out = getRezerwa(pojazd)
      % przykad wywoania (call as): rezerwa= getRezerwa(Renault,30)
      out = pojazd.rezerwaPaliwa;
    end % function
    %
    function pojazd = setRezerwa(pojazd,Paliwo)
    % przykad wywoania (call as): Renault= setRezerwa(Renault,30)
      pojazd.rezerwaPaliwa=Paliwo;
    end % function
    %
  end % methods
end % classdef

Contact us