Code covered by the BSD License  

Highlights from
Object oriented programming examples

image thumbnail

Object oriented programming examples

by

 

06 Dec 2010 (Updated )

examples from book: MATLAB and Simulink, 3e: User's Guide) by Bogumila and Zbigniew Mrozek

limousine.m
% limousine.m jest wywoywane przez m590 
%-----------------------------------------------------------------
% Ponisze programy s przeznaczone do wykorzystania z ksik
% MATLAB i Simulink. Poradnik uytkownika. Wydanie III
% Autorzy: Bogumia Mrozek, Zbigniew Mrozek
% Helion, 2010 ISBN: 978-83-246-2564-2
%----------------------------------
%% m590 Definiowanie klasy limousine
% Dziedziczenie klas: limusine jest potomkien klasy Auto.
% Inheritance: limusine is descendant of Auto class.

classdef limousine <Auto
  % limousine.m konstruktor dla klasy obiektw 'limousine'
  % potomek od 'Auto'
  properties
    iloscPasazer
  end
  methods
    function a=limousine(Model,Zuzycie100km,Paliwo,Pasazer)
      % konstruktor dla klasy obiektw 'Auto'
      % przykad wywoania:
      % Maybach=limousine('62 5.5',11.8,110,6
      if nargin == 0 % nic nie robi
      elseif isa(Model,'limousine')
        a=Model; % utworzenie duplikatu obiektu
      else
        a.model=Model;
        a.zuzyciePaliwa100km=Zuzycie100km;
        a.rezerwaPaliwa=Paliwo;
        a.iloscPasazer=Pasazer;
      end
    end %function
  end %methods
end %classdef

Contact us