Code covered by the BSD License  

Highlights from
change ECEF to ALL

change ECEF to ALL

by

shen bo (view profile)

 

ECEF to ALL

E2ALL.m
%ϵλõľγȱʾ
%ߣ 
%date2011-10-6
%limitd means error torlerance
%ALL(1)-----------altitude  
%ALL(2)-----------latitude  range from 0~360
%ALL(3)-----------longitude range from -90~90
%ǶΪȵдΪ˷ĵãûöıʾ
%ʡȥݽʱ鷳ת
%ҪʾʱڱһС򣬰0~360ľȱʾתɶ180ıʾ
function N=E2ALL(E)
Re=6378165;
limitd=0.0001;
if(abs(E(1))<limitd && abs(E(2))<limitd)
  if(abs(E(3))<limitd)
    N=[0 0 -Re];
  elseif(E(3)>0)
    N=[0 90 E(3)-Re];
  else
    N=[0 -90 E(3)-Re];
  end
elseif(abs(E(1))>=limitd && abs(E(2))<limitd)
  if(E(1)>0)
    longitude=0;
  else
    longitude=180;
  end
  if(abs(E(3))<limitd)
    N=[longitude 0 E(1)-Re];
  else
    latitude=atan(E(3)/E(1))/pi*180;
    r=(E(1)^2+E(2)^2)^0.5;
    N=[longitude latitude r-Re];
  end
elseif(abs(E(1))<limitd && abs(E(2))>=limitd)
  if(E(2)>0)
    longitude=90;
  else
    longitude=270;
  end
  if(abs(E(3))<limitd)
    N=[longitude 0 E(2)-Re];
  else
    latitude=atan(E(3)/abs(E(2)))/pi*180;
    r=(E(2)^2+E(3)^2)^0.5;
    N=[longitude latitude r-Re];
  end
else
  if(E(1)>=0 && E(2)>=0)
    longitude=atan(E(2)/E(1))/pi*180;
  elseif(E(1)<0 && E(2)>0)
    longitude=180+atan(E(2)/E(1))/pi*180;
  elseif(E(1)<0 && E(2)<0)
    longitude=180+atan(E(2)/E(1))/pi*180;
  else
    longitude=360+atan(E(2)/E(1))/pi*180;
  end
  if(abs(E(3))<limitd)
    r=(E(1)^2+E(2)^2)^0.5;
    N=[longitude 0 r-Re];
  else
    r=(E(1)^2+E(2)^2)^0.5;
    latitude=atan(E(3)/r)/pi*180;
    r=(E(1)^2+E(2)^2+E(3)^2)^0.5;
    N=[longitude latitude r-Re];
  end
end
end

Contact us