Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ZeroBisect(f, a, b, aTol, rTol, maxIter, trace)
function [xZero, fZero, nIter] = ZeroBisect(f, a, b, aTol, rTol, maxIter, trace)

%
%         ************
% Funnctie-file : ZeroBisect.m
%         ************

% Bepaling van het nulpunt van de functie f met behulp van de bisectie methode
%
% Input parameters : 
% -------------------
%
% --- f     : string die de functie definieert
% --- [a, b]   : het interval waar het nulpunt zich in bevindt
% --- aTol, rTol : respectievelijk absolute- en relatieve tolerantie
% --- maxIter  : maximaal aantal iteraties
% --- trace   : trace-functie : 1 'aan', 0 'af'
%
% Output parameters :
% -------------------
%
% --- xZero   : gevonden nulpunt
% --- fZero   : f(xZero)
% --- nIter   : benodigd aantal iteraties
%

fa = feval(f, a);
sfa = sign(fa);
fb = feval(f, b);
sfb = sign(fb);

if sfa == sfb
  error('Nulpuntsbepaling onmogelijk : geen nulpunts-interval')
end

if   sfa == 0
  xZero = a;
  fZero = 0.0;
  nIter = 0;
elseif sfb == 0
  xZero = b;
  fZero = 0.0;
  nIter = 0;
else
  if trace
   disp(' ')
   disp(sprintf ...
     ('**** traceer - optie ****           a = %15.12e', a))
   disp(sprintf ...
     ('                       b = %15.12e', b))
   disp(' ')
   disp(sprintf ...
     (' k       a          b          f(M)'))
  end
  err = abs(b - a);
  for k = 1 : maxIter
   err = err / 2;
   M  = (a + b) / 2;
   fM = feval(f, M);
   sfM = sign(fM);
   if trace
     if rem(k, 10) == 1
      disp(' ')
     end % if rem 
     disp(sprintf('%3d %+15.12e %+15.12e %+15.12e', k, a, b, fM))
   end % if trace
   if (sfM == 0) | (err < abs(M) * rTol + aTol)
     xZero = M;
     fZero = fM;
     nIter = k;
     break; % binnen tolerantie
   else
     if sfM == sfa
      a = M;
      fa = fM;
     else
      b = M;
      fb = fM;
     end
   end    % buiten tolerantie
  end % for k
  if k == maxIter
   warning('Nulpuntsbepaling niet binnen de vereiste nauwkeurigheid')
  else
   disp(' ')
   disp('Bisectie-methode convergeerde binnen de vereiste nauwkeurigheid')
  end % if k
end %else

%
%        ************
% Functie-file : ZeroBisect.m
%        ************
%

Contact us