Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ZeroBisect(f, a, b, aTol, rTol, maxIter, trace)
function [xZero, fZero, nIter] = ZeroBisect(f, a, b, aTol, rTol, maxIter, trace)

%
%         ************
% Funnctie-file : ZeroBisect.m
%         ************

% Bepaling van het nulpunt van de functie f met behulp van de bisectie methode
%
% Input parameters : 
% -------------------
%
% --- f     : string die de functie definieert
% --- [a, b]   : het interval waar het nulpunt zich in bevindt
% --- aTol, rTol : respectievelijk absolute- en relatieve tolerantie
% --- maxIter  : maximaal aantal iteraties
% --- trace   : trace-functie : 1 'aan', 0 'af'
%
% Output parameters :
% -------------------
%
% --- xZero   : gevonden nulpunt
% --- fZero   : f(xZero)
% --- nIter   : benodigd aantal iteraties
%

fa = feval(f, a);
sfa = sign(fa);
fb = feval(f, b);
sfb = sign(fb);

if sfa == sfb
  error('Nulpuntsbepaling onmogelijk : geen nulpunts-interval')
end

if   sfa == 0
  xZero = a;
  fZero = 0.0;
  nIter = 0;
elseif sfb == 0
  xZero = b;
  fZero = 0.0;
  nIter = 0;
else
  if trace
   disp(' ')
   disp(sprintf ...
     ('**** traceer - optie ****           a = %15.12e', a))
   disp(sprintf ...
     ('                       b = %15.12e', b))
   disp(' ')
   disp(sprintf ...
     (' k       a          b          f(M)'))
  end
  err = abs(b - a);
  for k = 1 : maxIter
   err = err / 2;
   M  = (a + b) / 2;
   fM = feval(f, M);
   sfM = sign(fM);
   if trace
     if rem(k, 10) == 1
      disp(' ')
     end % if rem 
     disp(sprintf('%3d %+15.12e %+15.12e %+15.12e', k, a, b, fM))
   end % if trace
   if (sfM == 0) | (err < abs(M) * rTol + aTol)
     xZero = M;
     fZero = fM;
     nIter = k;
     break; % binnen tolerantie
   else
     if sfM == sfa
      a = M;
      fa = fM;
     else
      b = M;
      fb = fM;
     end
   end    % buiten tolerantie
  end % for k
  if k == maxIter
   warning('Nulpuntsbepaling niet binnen de vereiste nauwkeurigheid')
  else
   disp(' ')
   disp('Bisectie-methode convergeerde binnen de vereiste nauwkeurigheid')
  end % if k
end %else

%
%        ************
% Functie-file : ZeroBisect.m
%        ************
%

Contact us