a LogitBoost implementation

by

 

17 Oct 2012 (Updated )

An up-to-date implementation of LogitBoost for multi-class classification.

AOSOLogitBoost
classdef AOSOLogitBoost
 % Summary of this class goes here
 %  Detailed explanation goes here
 
 properties
  ptr;
 end
 
 methods
  function obj = train(obj,X,Y, varargin)
   [var_cat_mask,T,J,v, node_size] = parse_input(varargin{:});
   if (isempty(var_cat_mask))
    nvar = size(X,1);
    var_cat_mask = uint8( zeros(nvar,1) );
   end
   obj.ptr = AOSOLogitBoost_train(X,Y,var_cat_mask,...
    T, J, v,...
    node_size);
  end
  
  function [NumIter, TrLoss] = get (obj)
   [NumIter, TrLoss] = AOSOLogitBoost_get(obj.ptr);
  end
  
  function Y = predict(obj, X, T)
   if (nargin==2) 
    [T,~] = AOSOLogitBoost_get(obj.ptr);
   end
   Y = AOSOLogitBoost_predict(obj.ptr, X, T);
  end
  
  function delete(obj)
   AOSOLogitBoost_delete(obj.ptr);
  end
 end % method
 
end % 

function [var_cat_mask, T, J, v, node_size] = parse_input(varargin)
 var_cat_mask = [];
 T = 5;
 J = 8;
 v = 1;
 node_size = 5;
 for i = 1 : 2 : nargin
  name = varargin{i};
  switch name
   case 'var_cat_mask'
    var_cat_mask = varargin{i+1};
   case 'T'
    T = varargin{i+1};
   case 'v'
    v = varargin{i+1};
   case 'J'
    J = varargin{i+1};
   case 'node_size'
    node_size = varargin{i+1};
   otherwise
    error('Unknow properties');
  end % switch
 end % for
end

Contact us