No BSD License  

Highlights from
BPSK Simulator for Low Rate Transmisions

image thumbnail

BPSK Simulator for Low Rate Transmisions

by

 

01 Jun 2004 (Updated )

BPSK Simulator for didactical purposes. Systemic coding style.

capturaIQ.m
%------------------------------------------------------------------------
%|  capturaIQ
%------------------------------------------------------------------------
%|   Script que captura todos los parmetros del modulador IQ
%-------------------------------------------------------------------------
%|  Autor: Cesar Delgado
%|  Fecha: 19-Abril-2.004
%-------------------------------------------------------------------------

% 1.- Captura de datos del Modulador I-Q
%---------------------------------------
IQ(pPOT)   = str2num(get(paramTX(1,1),'String'));
IQ(pS_N)   = str2num(get(paramTX(1,2),'String'));
IQ(pFASE)  = str2num(get(paramTX(2,1),'String'));
IQ(pDESV)  = str2num(get(paramTX(2,2),'String'));
IQ(pROLLOFF) = str2num(get(paramTX(3,1),'String'));

% 2.- Validacin de datos del Modulador I-Q
%-------------------------------------------
%   2.1.- Factor de Roll Off: < 1 
if IQ(pROLLOFF) > 1, IQ(pROLLOFF) = 1; end;
set(paramTX(3,1),'String',num2str(IQ(pROLLOFF)));

%   2.2.- Potencia con precisin de 2 decimales
IQ(pPOT) = fix(IQ(pPOT)*100)/100;
set(paramTX(1,1),'String',num2str(IQ(pPOT)));

%   2.3.- S/N > 0 y con precisin de 2 decimales
if IQ(pS_N)<0, 
  IQ(pS_N)=abs(IQ(pS_N));  
end;
IQ(pS_N) = fix(IQ(pS_N)*100)/100;
set(paramTX(1,2),'String',num2str(IQ(pS_N)));


%   2.4.- Origen de Fases comprendido entre +180 y -180
%      Precisin de 2 decimales
if (IQ(pFASE)<-180) | (IQ(pFASE)>180), 
  IQ(pFASE)=IQ(pFASE)-round((IQ(pFASE)/360))*360;  
end;
IQ(pFASE)=fix(IQ(pFASE)*100)/100;
set(paramTX(2,1),'String',num2str(IQ(pFASE)));

%   2.5.- Desviacin de frecuencia del modulador entre 100% y -100
%      Precisin de 2 decimales
if (IQ(pDESV)>100) | (IQ(pDESV)<-100) , 
  IQ(pDESV)=0;  
end;
IQ(pDESV)=fix(IQ(pDESV)*100)/100;
set(paramTX(2,2),'String',num2str(IQ(pDESV)));

Contact us