No BSD License  

Highlights from
BPSK Simulator for Low Rate Transmisions

image thumbnail

BPSK Simulator for Low Rate Transmisions

by

 

01 Jun 2004 (Updated )

BPSK Simulator for didactical purposes. Systemic coding style.

pruebaLab.m
clear all, clc
ruta = 'D:\Estudios\UPM Superior\4Teleco\2Cuatrimestre\Lab. Trat. Dig. Seal\BPSK\Cdigo\Ficheros\test\';

%%%%%%%%%%%% Definicin de Ctes.
pENTRE  = 1; pFILA  = 1; pCOL  = 2;
pCRC   = 2; pTRAMO = 1; pCODE  = 2;
fINFO  = 0; fTRAMA = 1; fSIGNAL = 2;
parametros = [14, 10; 7, 4]; 
metodo   = 'hamming';
fichero = {'test1.mat','test2.mat','test3.mat','test4.mat'}; 
opcion = 1;


contMUESTRA = 1;  % Contador de Muestras
MUESTRAS_BIT = 3;  % N muestras/bit
muestraANT  = 4;  % Muestra Anterior
ESTADO    = 5;  % Banera: 0 = recuperacin sincronismo; 1 = recepcin trama
valorUNO   = 6;  % Voltaje que se le asigna al "1" lgico
valorMUESTRA = 7;  % Suma de los voltajes de las muestras en 1 smbolo
contCAB   = 8;  % N que especificael nmero de bits de la cabecera BOF rx.
posCAB    = 9;  % Donde comenzamos a guardar la 1 cabecera BOF
BOD     = [1 1 0 0 1 1 0 0];
contMUESTRA = 1;  % Contador de Muestras
MUESTRAS_BIT = 3;  % N muestras/bit
muestraANT  = 4;  % Muestra Anterior
ESTADO    = 5;  % Indica el estado del automata
trama    = [];
BOD     = [1 1 0 0 1 1 0 0];
pFILTRO   = 1;
pVCO     = 2;
pBAUDIO   = 3;
valorUNO   = 6;

%zzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzz
%x(1:2:250) = ones(1,125);
x = [0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
theta = pi/8;
phi  = [0 0.001 0];
SNR  = 25;
L= 10;
pulso = [1,1,0];
memoria = zeros(3,16);
memoria(pBAUDIO,ESTADO)= 4; %Estado de Rx Trama
memoria(pBAUDIO,valorUNO)=5;
%trama = ReceptorLab(ruta, 1);
%for k = 1:3
% [I(k,:),Q(k,:)] = bpsk_mod(x,L,SNR, pulso(k), theta, phi(k)); 

%  subplot(3,2,1); plot(I); title('Seal I'); grid on;
%  subplot(3,2,2); plot(Q); title('Seal Q'); grid on;
%  I2 = xcorr(I,I);
%  I2 = fftshift(fft(I2));
%  subplot(3,2,3); plot(10*log10(abs(I2)));  grid on;
%  Q2 = xcorr(Q,Q);
%  Q2 = fftshift(fft(Q2)); 
%  subplot(3,2,4); plot(10*log10(abs(Q2))); grid on;
%  subplot(3,1,3); plot(I,Q,'.'); title('Constelacion'); grid on;
%  pause
%end;
load([ruta 'test2.mat']);
trama = [];
supertrama = [];
fase = 0;
fase_anterior = 0;
error_fase_bpsk = 0;
error_fase_bpsk_anterior = 0;
Yn_anterior = 0; q = []; i = []; evolucion_fase = [];
evolucion_error_fase_bpsk = [];
estimada = 0;

for g = 1:1,  
  for k=1:length(I)/2,
 %    [aux, memoria, IQc(g,k), decisor(g,k)] = ...
 %       sincroBaudio(I(g,k),Q(g,k), L, memoria);
  %   trama = [trama aux];     
    [decisor(g,k), IQc(g,k), memoria]= sincroFase(I(g,k),Q(g,k),memoria);  
   %%%%%%%%%% Constantes
   
%pVCO  = 2; pMEM = 1; 

% 1.- Bucle
%----------
%>>> 1.1.- Seal de Entrada
%IQ   = I+j.*Q;

%>>> 1.2.- Seal proyectada sobre el eje I
%y    = IQ.*exp(-j*memoria(pVCO,pMEM));

%>>> 1.3.- Ubicamos la constelacion sobre I
%Io    = real(y);
%Qo    = imag(y);
%IQo   = (Io+j.*Qo);
%IQc   = IQo .* exp(-j.*Qo/Io);

%>>> 1.4.- Fase estimada para la siguiente iteracion
%[memoria] = lazoSincroFase(Qo/Io,memoria);

%>>> 1.5.- Decisor: solo estima la seal I
%decisor = 5.*(real(IQc)>0);

 % senial_compleja=I(k)+j*Q(k);
 % senial_compleja_comp_frecuencia=senial_compleja*exp(-j*fase);
 % Io=real(senial_compleja_comp_frecuencia);
 % Qo=imag(senial_compleja_comp_frecuencia);
 % [fase,error_fase_bpsk,Yn]=sinc_fase(Io,Qo,fase_anterior,error_fase_bpsk_anterior,Yn_anterior);
 % senial_compensada=(Io+j*Qo)*exp(-j*error_fase_bpsk);
 % i=[i real(senial_compensada)];
  % q=[q imag(senial_compensada)];
 % evolucion_fase=[evolucion_fase fase];
 % evolucion_error_fase_bpsk=[evolucion_error_fase_bpsk error_fase_bpsk];
  % faseEstimada(g,k) = memoria(2,1); 
   %  errorFase(g,k) = memoria(1,1); 
    
  end; 
  
  %if length(trama)< length(supertrama),
  %  trama = [zeros(1,length(supertrama)-length(trama)) trama]; 
  %end;  
  % trama = trama(1:20);
  % supertrama = [supertrama; trama;];
  % trama = [];

end;
  %IQc = i;
  %supertrama = supertrama;
  subplot(1,1,1); 
    plot(real(IQc)); 
    title('PLL');
    grid on; hold on;  
    plot(I(1,1:length(I)/2),'r');
    %bar(5:L:length(I),supertrama(1,:));
    hold off;
    zoom on
    drawnow
  %subplot(3,1,2);    
  %  plot(real(IQc(2,:)));    
  %  grid on; hold on;  
  %  plot(I(2,:),'r');
  %  bar(5:L:length(I),supertrama(2,:));
  %  hold off;
  %  drawnow
  %subplot(3,1,3);    
  %  plot(real(IQc(3,:)));    
  %  grid on; hold on;  
  %  plot(I(3,:),'r'); 
  %  bar(5:L:length(I),supertrama(3,:));
  %  hold off;
  %  drawnow
  
  
 

Contact us