image thumbnail

MATLAB i Simulink, 2e: poradnik uzytkownika

by

 

02 Jun 2004 (Updated )

Companion Software to accompany the book "MATLAB i Simulink, 2e: poradnik uzytkownika"

auto(dane_tech)
function a=auto(dane_tech)
% konstruktor  auto.m  dla klasy obiekt/ow 'auto'
% auto.m i metody (pliki) tego obiektu nale/zy umie/sci/c
% w podfolderze @auto
% przyk/lad wywo/lania:  fiat=auto({'125p 1500',9.5,40})

if nargin == 0
 a.model=[];
 a.zuzycie_paliwa100km=[];
 a.rezerwa_paliwa=[];
 a=class(a,'auto');     %utworzono pusty obiekt 'auto'
elseif isa(dane_tech,'auto')
 a=dane_tech;        %dane s/a obiektem klasy 'auto'
else
 a.model=dane_tech(1);
 a.zuzycie_paliwa100km=dane_tech(2);
 a.rezerwa_paliwa=dane_tech(3);
 a=class(a,'auto');   %utworzono obiekt 'auto'
             %polom obiektu przypisano zadane warto/sci
end

Contact us