Rank: 115402 based on 0 downloads (last 30 days) and 0 file submitted
photo

ali

E-mail

Personal Profile:

Elektronik ve haberle?me mühendisiyim. Görüntü ve video i?leme konular?nda çal???yorum. Daha önce msp430 ve pic üzerinde çal??t?m.Plc ve elektromanyetik uyumluluk konular?nda kendimi geli?tirmeye çal???yorum.


 

Watch this Author's files

 

Contact us