Contents

Non Parallel (serial) computing example, / Uzyto jeden procesor

tic       % start timer / początek pomiaru czasu obliczeń

For loop / Petla for

for tt=10:20,  % repeat computation in loop / wykonaj kilkakrotnie
[~,~]=ode23('ode1000',[0,tt],[1,-1]); % solving ode from ode1000.m
     % rozwiazywanie równania roniczkowego z pliku ode1000.m
% [~,~]       % do not save solution
          % wyniki obliczen nie są zapamietania
end

Computation time measurement / Czas obliczen

toc       % stop timer / koniec pomiaru czasu obliczen
disp('single processor used / użyto jeden procesor')
Elapsed time is 11.958861 seconds.
single processor used / użyto jeden procesor