%
% Elo folks!
%
%**************************************************************************
%*                                    *
%* Rozszerzony Obserwator Luenbergera z adaptacja predkosci typu PI   *
%*              - odtwarzanie predkosci silnika klatkowego *
%*                                    *
%*                    Bartlomiej Ufnalski, 09.03.2017 *
%*                                    *
%**************************************************************************
%
% Kolejnosc uruchamiania plikow:
% 1. run_me_DRFOC_for_EKF_end_ELO.slx
% 2. ELO_speed.m --> algorytm rozszerzonego obserwatora Luenbergera (ELO)
%
% For mor details please consult http://ufnalski.edu.pl/dissertation/
%
an=Ls*Lr-Lm*Lm;
ar=Lr/an;
a=-Rs*ar;
b=-Lm*Lm/an;
c=Lm/an;
ror=Rr/Lr;
clear x_e x
x_e(:,1)=[0 0 0 0 0]';
z_e(:,1)=[0 0]';
clear uu
uu(1,:)=usa.signals.values';
uu(2,:)=usb.signals.values';
x(:,1)=[0 0 0 0 0]';
omegas=zeros(1,numel(usa.signals.values)); % stationary reference frame is assumed for the observer
% Nastawy korektora PI
k1=1; k2=100;
% ROZSZERZONY OBSERWATOR LUENBERGERA
for k=2:round(numel(usa.signals.values)),
  % Measurement
  zz(1,k)=isa.signals.values(k);
  zz(2,k)=isb.signals.values(k);
  % ELO
  A=[ ((a+b*ror)*Ts+1)  omegas(k-1)*Ts   c*ror*Ts            c*Ts*x_e(5,k-1) ;
    -omegas(k-1)*Ts   ((a+b*ror)*Ts+1)  -c*Ts*x_e(5,k-1)        c*ror*Ts ;
    Lm*ror*Ts      0          (-ror*Ts+1)           (omegas(k-1)-x_e(5,k-1))*Ts ;
    0          Lm*ror*Ts      (x_e(5,k-1)-omegas(k-1))*Ts   (-ror*Ts+1)] ;
  
  C=[ 1 0 ;
    0 1 ;
    0 0 ;
    0 0 ]';
  
  B=[ ar*Ts 0;
    0 ar*Ts;
    0 0;
    0 0];
  % Wyznaczenie sprzezenia
  sigma=1-Lm*Lm/Ls/Lr;
  tal=Lr/Rr;
  ar11=-(Rs/sigma/Ls+(1-sigma)/sigma/tal);
  ar12=Lm/sigma/Ls/Lr/tal;
  ai12=-Lm/sigma/Ls/Lr*x_e(5,k-1); % predkosc jako parametr macierzy stanu
  ar21=Lm/tal;
  ar22=-1/tal;
  ai22=x_e(5,k-1);
  c2=sigma*Ls*Lr/Lm;
  % Wspolczynnik proporcjonalnosci biegunow obiektu i obserwatora
  k_bigun=1.2;
  g1=(k_bigun-1)*(ar11+ar22);
  g2=(k_bigun-1)*ai22;
  g3=(k_bigun*k_bigun-1)*(c2*ar11+ar21)-c2*(k_bigun-1)*(ar11+ar22);
  g4=-c2*(k_bigun-1)*ai22;
  % Macierz sprzezenia
  L=[g1 g2 g3 g4; -g2 g1 -g4 g3]'*Ts;
  x_e(1:4,k)=A*x_e(1:4,k-1)+B*uu(:,k-1)+L*(z_e(:,k-1)-zz(:,k-1));
  z_e(:,k)=C*x_e(1:4,k);
  eid(k-1)=zz(1,k-1)-z_e(1,k-1);
  eiq(k-1)=zz(2,k-1)-z_e(2,k-1);
  % Adaptacja predkosci (korektor PI)
  x_e(5,k)=k2*(eid(k-1)*x_e(4,k-1)-eiq(k-1)*x_e(3,k-1))*Ts+x_e(5,k-1)+k1*(eid(k-1)*x_e(4,k-1)-eiq(k-1)*x_e(3,k-1));
end
% Wykres
try close(1), catch wiad, end;
figure(1);
plot(omega.time,omega.signals.values,omega.time,x_e(5,:)/pb)
ylabel('\omega_{est} [rad/s]')
xlabel('time [s]')
grid
legend('rotor speed','estimated speed (ELO, inertia not known)','Location','best');
% The second you put numbers into a computer, you move from reality to fantasy.