Community Profile

photo

Mua ban nha dat


0 total contributions

Khi mua ban nha dat nen cong chung hay chung thuc?

Theo quy dinh Luat Dat dai, khi chuyen nhuong dat, tai san gan lien voi dat cac ben phai cong chung hoac chung thuc hop dong. Vay, khi mua ban nha dat nen cong chung hay chung thuc hop dong chuyen nhuong?

Bat buoc phai cong chung hoac chung thuc

Theo khoan 3 Dieu 167 Luat Dat dai nam 2013, hop dong chuyen nhuong, tang cho, the chap, gop von bang quyen su dung dat, quyen su dung dat va tai san gan lien voi dat phai duoc cong chung hoac chung thuc, tru truong hop kinh doanh bat dong san.

Ban nha dat Thanh pho Bien Hoa, ban bat dong san moi nhat 2019 chinh chu, gia re, vi tri dep, duong rong. Mua ban nha dat o Dong Nai.

mua ban nha dat
https://trello.com/muabannhadatdongnai
https://us5.campaign-archive.com/?u=b75ab0a9857282f363b50bf08&id=661429d3af

No Activity